THAI
   
 
   
     ผลิตภัณฑ์
   
 
AD II
ระบบบันทึกรายการ
การชั่งน้ำหนักรถบรรทุก


 
 • แสดงผลเป็นภาษาไทย
 • พิมพ์บัตรชั่งเข้า-ออก
 • พิมพ์หัวบัตรเป็นชื่อเจ้าของ
 • บันทึกรายการชั่งได้ 1,000 รายการ
 • กำหนดรหัส สินค้า ลูกค้า
 • คำนวณ ราคา ความชื้น หักกระสอบ
 • รายงานการชั่ง ตามทะเบียนรถ
  ตามลูกค้า ตามสินค้า
 • มีนาฬิกาภายใน
  AD II


  SPECIFICATION

   
 • จอแสดงข้อความชนิด LCD ขนาดจอภาพ 40 mm x 133 mm ความละเอียด 240 x 64 จุด มีแสงสว่างจากภายใน สามารถมองเห็นได้แม้ในที่มืด
 • บันทึกรายการชั่งได้ 1,000 รายการ ข้อมูลที่บันทึกประกอบด้วย
   
   
 • เลขทะเบียนรถ
   
 • วันที่ เวลา
   
 • ลำดับที่การชั่ง
   
 • ชื่อลูกค้า, ชื่อสินค้า
   
 • ราคา, ความชื้น, จำนวนกระสอบ (ตามรุ่นของโปรแกรม)
   
 • น้ำหนักรถ, น้ำหนักรวม, น้ำหนักสุทธิ
 • เก็บรายชื่อสินค้าได้ 250 ชนิดๆ ละ 25 ตัวอักษร
 • สามารถพิมพ์บัตรชั่งโดยมีข้อมูลที่พิมพ์ดังนี้
   
   
 • พิมพ์ชื่อหัวกระดาษเป็นชื่อเจ้าของเครื่อง และรายละเอียดเป็นภาษาไทย
   
 • พิมพ์วัน เดือน ปี เวลา ทะเบียนรถ ลำดับที่การชั่ง
   
 • ชื่อลูกค้า ชื่อสินค้า น้ำหนักรวม น้ำหนักรถ ราคา
   
 • คำนวณและพิมพ์น้ำหนักสุทธิ หักความชื้น หักกระสอบ ราคารวม
 • สามารถพิมพ์บัตรชั่งซ้ำได้
 • พิมพ์รายงาน
   
   
 • รายชื่อสินค้า รายชื่อลูกค้า
   
 • รายงานแยกตามทะเบียนรถ
   
 • รายงานแยกตามสินค้า
   
 • รายงานแยกตามลูกค้า
   
 • พิมพ์แยกการซื้อ การขาย
   
 • พิมพ์ยอดรวม
 • ขนาดเครื่อง 225 mm x 250 mm x 125 mm
 • น้ำหนัก 2.3 กก.
 • ใช้ไฟฟ้า 22 VAC 50-60 Hz

  DIAGRAM

  DOWNLOAD

  Download Brochure ADII
  Download Manual ADII   
   
    มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าโดยคนไทย ความพึงพอใจคืองานบริการของเรา  
  ห้่างหุ้นส่วนจำกัด ลิเนีย อินสทรูเม้นท์: 77/38 หมู่ 7 ต.คลองโยง  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  โทร. 034-342-797-9 โทรสาร. 034-342-800 มือถือ 098-896-3442,098-890-4241,081-929-2672 E-mail : linear@ksc.th.com